ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งหมด
ข่าวสาร
กิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
10 กันยายน 2563
แสดงความยินดี ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญทั้งหมด 38 หัวข้อ โดยเฉพาะหัวข้อที่ 30. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวาระนี้ ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 17-19 (91) ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34706

10 กันยายน 2563
โครงการเทพศิรินทร์ เดอะ แชมเปี้ยนส์ DEBSIRIN THE CHAMPIONS PROJECT
เข้าพบ อาจารย์สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประชุม ระดมความคิด แนวทางปฏิบัติ นโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ เพื่อครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้โครงการเทพศิรินทร์เดอะแชมเปียนส์
1. Training for the Trainer
จัดกิจกรรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดสัมมนาครูเทพศิรินทร์และเทพศิรินทร์เครือข่าย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทางด้านจิตใจควบคู่กันไป พัฒนาบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ให้เป็น “โค้ช” กับนักเรียน มากกว่า บทบาทการเรียนการสอนแบบเดิม รวมทั้งเทคนิคการออกข้อสอบเชิงวิเคราะห์ นำนักเรียนเก่าที่มีความผูกพันกับโรงเรียน มาพูดคุย แสดงความคิดเห็นว่า ทำไมแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ พวกเขาเหล่านั้นก็ยังให้ความรักและเคารพครูเทพศิรินทร์ดั่งแม่คนที่สองไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนำครูเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์มาพูดคุยถึงความผูกพันกับนักเรียน และโรงเรียนเทพศิรินทร์ แม้ว่าจะเกษียณไปนานแล้วเท่าใดก็ตาม
10 กันยายน 2563