สภานักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

สมัยที่ 11 วาระประจำปี พ.ศ.2565-2566

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานสภาฯ
ท.ศ. รุ่น 2501-03

พ.ต.ท.สมภพ รัตนปิณฑะ

ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ
ท.ศ. รุ่น 2507-09

นายสุรจิตร์ เหล่าประชัยวัลย์

ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ
ท.ศ. รุ่น 2517-19

นายมานัส วงศ์พิวัฒน์

ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ
ท.ศ. รุ่น 2510-12

ดร.ชัยยันต์ เจริญโชคทวี

ตำแหน่ง : รองประธานสภาฯ
ท.ศ. รุ่น 2522-24(96)

นายกสิณ นาคเสวต

ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ
ท.ศ. รุ่น 2518-20