มนตรีเทพศิรินทร์

มนตรีเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

ท.ศ. รุ่น ๒๕๐๒-๐๔

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ท.ศ. รุ่น ๒๕๐๒-๐๔ (เสียชีวิต)

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ท.ศ. รุ่น ๒๕๐๔-๐๖

นายประสาน ตันประเสริฐ

ท.ศ. รุ่น ๒๕๐๖-๐๘