นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาทางวิชาการฯ เทพฯ กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาเเละวิชาการ

ในหัวข้อ ” สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่ช้ในการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ 25-26 กันยา่ยน 2563

เเละมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเเด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ท่าน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี