คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัยที่ 72 วาระประจำปี พ.ศ.2565-2566

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : นายกสมาคมฯ
ท.ศ. รุ่น 2517-19(91)

นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ

ตำแหน่ง : อุปนายก (ทรัพย์สิน)
ท.ศ. รุ่น 2498-00

นายณัฐพงศ์ พรประยุทธ

ตำแหน่ง : อุปนายก (หารายได้)
ท.ศ. รุ่น 2514-16(88)

นายกาวิร ฟูเกียรติ

ตำแหน่ง : อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์)
ท.ศ. รุ่น 2516-18(90)

ดร.มนตรี ฐิรโฆไท

ตำแหน่ง : อุปนายก (กิจกรรมสมาคม)
ท.ศ. รุ่น 2522-24(96)

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

ตำแหน่ง : อุปนายก (การศึกษา)
ท.ศ. รุ่น 2523-25(97)

ดร.อนุชิต กุลวานิช

ตำแหน่ง : อุปนายก (กีฬา)
ท.ศ. รุ่น 2525-28(100)

นายภูรี วัฒนศัพท์

ตำแหน่ง : เลขาธิการ
ท.ศ. รุ่น 2527-30(102)

นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ท.ศ. รุ่น 2524-27(99)

นายสุริยานนท์ แดนวงษา

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
ท.ศ. รุ่น 2534-37(109)

นายนพดล เปี่ยมกุลวนิช

ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ท.ศ. รุ่น 2524-27(99)

นายสันติ ดิลกวรโชติ

ตำแหน่ง : รองเหรัญญิก
ท.ศ. รุ่น 2532-35(107)

นายวิโรจน์ ตั้งเมตตาจิตตกุล

ตำแหน่ง : กรรมการทรัพย์สิน
ท.ศ. รุ่น 2513-15(87)

นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการทรัพย์สิน
ท.ศ. รุ่น 2525-28(100)

นายเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล

ตำแหน่ง : กรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ท.ศ. รุ่น 2523-25(97)

นายภัทร สุปรียาวรรณชัย

ตำแหน่ง : กรรมการหารายได้
ท.ศ. รุ่น 2538-41(113)

นายณัฐพงษ์ จอมบดินทร์

ตำแหน่ง : กรรมการสังสรรค์บันเทิง
ท.ศ. รุ่น 2527-30(102)

นายสุชาติ โอฬารานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษา
ท.ศ. รุ่น 2515-17(89)

นายประสงค์ สุบรรณพงษ์

ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษา
ท.ศ. รุ่น 2519-21(93)

ดร.กำพล วิลยาลัย

ตำแหน่ง : กรรมการการศึกษา
ท.ศ. รุ่น 2530-33(105)

นายสมบูรณ์ มหัทธนสวัสดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการกีฬา
ท.ศ. รุ่น 2536-39(111)

นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์

ตำแหน่ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท.ศ. รุ่น 2528-31(103)

นายธีรัถ วรเวทวุฒิกร

ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ท.ศ. รุ่น 2534-37(99)

ดร.ณัฐวุฒิ ภารพบ

ตำแหน่ง : ปฏิคม
ท.ศ. รุ่น 2517-19(91)

นายชิตชนก ศรีสว่าง

ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ท.ศ. รุ่น 2526-29(101)

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัยที่ 72 วาระประจำปี พ.ศ.2565-2566

นายปิยะทัศน์ ปิยะนันทสมดี

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา
ท.ศ. รุ่น 2514-16

พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ท.ศ. รุ่น 2518-20

พล.ร.ท.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ท.ศ. รุ่น 2522-24(96)

พล.อ.สุวิทย์ จิรชนานนท์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ท.ศ. รุ่น 2522-24(96)

นายสมศักดิ์ อุดมพรสิน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ท.ศ. รุ่น 2525-28(100)

ผู้ช่วยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายขจร ปรัชญามุนีวงศ์

ตำแหน่ง : ผช.กรรมการหารายได้
ท.ศ. รุ่น 2514-16

นายธรรมนูญ เผ่าทองจีน

ตำแหน่ง : ผช.กรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ท.ศ. รุ่น 2523-25(97)

นายเปล่งวุฒิ เปล่งปลั่ง

ตำแหน่ง : ผช.กรรมการสังสรรค์บันเทิง
ท.ศ. รุ่น 2527-30(102)

นายเจตน์สฤษฎิ์ เวทสรณสุธี

ตำแหน่ง : ผช.กรรมการประชาสัมพันธ์
ท.ศ. รุ่น 2532-35(107)

นายพีรวัจน์ สดใส

ตำแหน่ง : ผช.กรรมการ
ท.ศ. รุ่น 2537-40(112)