สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > เรียงความรางวัลยอดเยี่ยม "เกียรติภูมิ...เทพศิรินทร์"


เรียงความรางวัลยอดเยี่ยม "เกียรติภูมิ...เทพศิรินทร์"

DS40462
DSA125
10/09/09 22:23:23

เกียรติภูมิ...เทพศิรินทร์ *

 

            นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๒๘ เกิดโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นนาม           “เทพศิรินทร์" จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า “การเล่าเรียนในบ้านเมืองนี้เป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดขึ้นให้จนได้” ด้วยสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ จึงเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่จะต้องสั่งสมและพัฒนาคุณภาพเรื่อยมา   จนเป็นสถานศึกษาหลักที่สำคัญในการสร้างบุคลากรที่ทรงคุณค่า แก่สังคม กว่าสิบสองทศวรรษ

            ทุกพื้นที่ ทุกเม็ดทราย ทุกหย่อมหญ้า อิฐและปูนทุกก้อนที่ก่อเป็นอาคารเรียนในโรงเรียนเทพศิรินทร์ เกิดจากความรัก ...ความรักและการอุทิศพระกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบรมราชชนนี (สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้เกิดโรงเรียนเทพศิรินทร์  ความรักในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯ ต่อหม่อมแม้น  พระชายา  ทำให้เกิดตึกแม้นฯตึกเรียนหลังแรกของโรงเรียน รวมไปถึงตึกทุกตึกของโรงเรียนล้วนมีประวัติที่สร้างด้วยความรักและความศรัทธาทั้งสิ้น และความรัก ความเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์         (เจริญ ณาณวรเถร) ได้ประสาทคติพจน์ “น สิยา โลกวฑฺฒโน” ความว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก ประโยคที่ทำให้ชาวเทพศิรินทร์ทุกคนถือเป็นคุณธรรมประจำใจ พระนาม “เทพศิรินทร์” หรืออักษรย่อ “ท.ศ.” ที่ปักบนอกนักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคน เป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานภาพอันสูงส่งและมีเกียรติ ระลึกอยู่เสมอว่าเป็นพระนาม       สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนีในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เมื่อใส่ชุดนักเรียน                   ครั้งใดจะภาคภูมิใจทุกครั้ง และเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้ประพฤติชั่ว ไปในทางเสียหาย ทุจริตให้เสื่อมเสียถึงโรงเรียนได้ดังคำที่ได้ยินติดหูเสมอว่า “กุจบเทพศิรินทร์ กุโกงไม่เป็น”

            โรงเรียนเทพศิรินทร์สร้างกุลบุตรที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติมากมาย ทุกสายอาชีพตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บัญชาการทั้งทางทหารและตำรวจ นักธุรกิจใหญ่โต นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักกีฬา ตลอดจนอาชีพพ่อค้าธรรมดาๆ แต่เราไม่เคยเหยียบย่ำ ดูแคลนในอาชีพ  และวาสนาของกันและกันเลย เรากลับช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนสามารถประคับประคองตนเองได้เกือบทุกคน เพราะเราคิดเสมอว่าเราเป็นพี่น้องที่มีแม่คนเดียวกัน คือ“แม่รำเพย" กอปรด้วยความภูมิใจจากคนธรรมดาคนหนึ่งเมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ ก็จะได้รับเกียรติ มีวาสนาสูงสุดในชีวิตที่ได้เป็นรุ่นน้องของพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯพระอัฐมรามาธิบดินทร และส่วนสำคัญในการพัฒนาให้โรงเรียนเทพศิรินทร์มีความศักดิ์สิทธิ์และความขลังด้วยคำว่าสถาบันมาตลอดคือ คณาจารย์ที่ไม่เพียงสอนวิชาความรู้อย่างเดียว ท่านยังสอนวิชาชีวิต ทำให้ไม่หลงทาง และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนรุ่นพี่กับนักเรียนรุ่นน้อง สถาบันแห่งนี้ไม่เหมือนสถาบันอื่น นักเรียนเก่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วยังกลับมาเป็น“ผู้สอดส่อง”ดูแลช่วยเหลือนักเรียนปัจจุบันเสมอ เป็นความอบอุ่นใจทุกครั้งเมื่อเห็นรุ่นพี่มาโรงเรียน และความกตัญญูรู้คุณคุณครูที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับศิษย์อย่าง     เหนียวแน่น ไม่ว่าเขาจะจบไปกี่ปีแล้วก็ตาม  ทุกปีเขาเหล่านั้นต้องมากราบเท้าคุณครู ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่มีค่ายิ่งให้แก่พวกเขา และการเลือกใช้คำว่า “นักเรียนเก่า”แทนคำว่า“ศิษย์เก่า”ด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วศรัทธาในความคิดและความเอาใจใส่ของบรรดานักเรียนเก่า

            โรงเรียนเทพศิรินทร์กำลังย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๒๕ เป็นเครื่องยืนยันความเป็นสถาบันชั้นนำ  และสำคัญของประเทศ จากหน้าที่ที่จะต้องสืบสานสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรักษาพระเกียรติแห่งสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  เป็นดังแรงกระตุ้นให้หลอมรวมเกิดเป็น“จิตวิญญาณเทพศิรินทร์”ภายในพื้นที่สถานสิกขาสง่าพระนามแห่งนี้    สถานที่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ คุณธรรม และตั้งมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ และกษัตริย์เรื่อยมา...เกียรติภูมิ “เทพศิรินทร์” 

                                                                                                                            *รางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวดเรียงความหัวข้อ “เกียรติภูมิ...เทพศิรินทร์”  โดยนายรวิชัย ก่อเกียรติตระกูล      นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น 49-52 ท.ศ.40462

 

 ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
28/06/17 16:25:22

MOE AWARDS 2558 สถานศึกษาอนุรักษ์มรดกไทย

https://www.debsirin.ac.th/news/view1326.html
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
30/09/16 18:21:21

ล่องเรือ เที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม

   "คัมภีร์วิถีรวย" ได้กล่าวถึง โรงเรียนเทพศิรินทร์พร้อมเรื่องน่ารู้มากมาย ออกอากาศวันนี้ (30 ก.ย.59)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS15985
DSA96
13/09/10 20:54:03

กระชับ ครบถ้วน ชัดเจน และกระจ่างใจอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ