สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”


“๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”

DS27342
DSA109
27/09/13 15:59:07

   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือใหม่เรื่อง “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค และคณะ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ๙ พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในพระปรีชาสามารถ ด้านการปฏิรูประบบราชการไทย     และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล           พระอัฐมรามาธิบดินทร รวมทั้งเผยแพร่ผลงานหนังสือเรื่องนี้ ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับหนังสือใหม่ที่ทรงคุณค่า ลำดับที่ ๔ โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รวมทั้งนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบส โดย ศ.พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ กรรมการสภาจุฬาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อ  ๒๐ ก.ย.๕๖    ณ ห้อง ๒๑๐ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   การเสวนาเรื่อง “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ” โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม  และเรื่อง ”พระอัจฉริยภาพการปฏิรูประบบราชการ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๙” โดย  ศ.กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  และ ผศ.นววรรณ   วุฒฑะกุล   บรรณาธิการของหนังสือเรื่องนี้   ดำเนินรายการโดยคุณวสุ  แสงสิงแก้ว  มีสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเป็นจำนวนมาก

   หนังสือ “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”จัดทำจากผลงานวิจัยที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบหมายให้  ศ.ดร.ปิยนาถ  บุนนาค และคณาจารย์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัย   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  ซึ่ง ก.พ.ร.ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือออกเผยแพร่แล้ว ๒ ครั้ง และยังเป็นที่ต้องการอีกมาก  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับหนังสือใหม่ที่ทรงคุณค่า ดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่โดยทำให้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป  มีเนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ทั้ง ๙ รัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า   สามารถธำรงรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยตลอดมา

   พระราชกรณียกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัติรย์ ทั้ง ๙ พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินและทรงวางรากฐานระเบียบปฏิบัติของขุนนาง     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒ ได้ทรงริเริ่มจัดระเบียบสังคมซึ่งเป็นต้นแบบสืบต่อมา ขณะเดียวกับที่ทรงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์และศิลปะ

    พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงพัฒนาปรับปรุงการปกครอง การศึกษา พระพุทธศาสนา และเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าขายให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

    พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงวางรากฐานการดำเนินพระราโชบาย เจรจาผ่อนปรนทางการทูต การทำสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับประเทศต่างๆ และปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดิน ในภาวะที่บ้านเมืองกำลังถูกคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งเริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้น

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงดำเนินการปฏิรูปประเทศในลักษณะ “พลิกแผ่นดิน” ซึ่งส่งผลเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์และบ้านเมือง เป็นการวางรากฐานความเจริญด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในลักษณะการสานต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระอัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถ  ที่สำคัญคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม

     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือนไทยในยุคปัจจุบัน โดยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในยุคเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันแสดงพระปรีชาสามารถ ด้านบริหารจัดการ ส่งผลเป็นคุณประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนบนผืนแผ่นดินไทยและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และทรงเป็น “เสาหลัก” ที่ค้ำจุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาโดยตลอด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวจึงทำให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สามารถธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอำนาจอธิปไตยตลอดมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งพระมหากษัตริยาธิราชทั้ง ๙ แผ่นดินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 หนังสือ “๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ”  มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร.๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙,    ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙

DSFC : รายงาน[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ