สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > "ศ.เกียรติคุณมนตรี"เปิดใจ สสวท.วอนเอกชนช่วย csr การศึกษา


"ศ.เกียรติคุณมนตรี"เปิดใจ สสวท.วอนเอกชนช่วย csr การศึกษา

DS27342
DSA109
26/08/13 18:40:50

"ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี"ร่วมพิธีปิด ประชุมวิชาการ สกศ.

   ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ท.ศ.9382 รุ่น 2502-04 (ที่ 3 จากขวา/รูปบน) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "ประเทศไทยกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)" และพิธีปิดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ International Conference for Education : Education for Future จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อ 24 มิ.ย.56 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Gallery&file=view&itemId=17#prettyPhotoความคิดเห็นที่ 9


DS27342
DSA109
08/12/16 19:12:43อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS27342
DSA109
12/05/15 20:38:12

ไทยเจ้าภาพจัดแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก

http://www.dailynews.co.th/education/320426อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS27342
DSA109
30/05/14 12:54:40
อ้างอิงข้อความของ DS27342

"ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี"ร่วมงาน มอบเกียรติบัตรและววท.9

http://www.dpstcenter.org/stt4youth/
"ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี"เป็นประธาน เปิดงาน ววท.9

รูปจาก @Ipst Thailandอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS27342
DSA109
27/05/14 16:24:08

"ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี"ร่วมงาน มอบเกียรติบัตรและววท.9

http://www.dpstcenter.org/stt4youth/อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS27342
DSA109
26/08/13 18:39:29

"ศ.เกียรติคุณมนตรี"เปิดใจ สสวท.วอนเอกชนช่วย csr การศึกษา
 
   ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กล่าวเปิดใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ภายหลังจากพิธีลงนามกับเอกชน เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนชุดใหม่ เมื่อวันก่อนว่า
 
   “บริษัทเอกชนหลายแห่งนั้น มีทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีนักวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน มีผลงานวิจัย โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ สสวท. ได้มีจุดเริ่มต้นที่ดีกับบริษัทเอกชนหลายแห่งที่สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และการผลิตสื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับความงาม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ
 
   การที่เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการทำ CSR จึงนับว่าสำคัญและจำเป็นมาก” ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวในที่สุด
 
DSFC : รายงาน


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
23/08/13 15:59:59

"ศ.เกียรติคุณมนตรี"เป็นประธาน สสวท.จับมือเอกชนผลิตสื่อเรียนรู้ ม.ต้น
 
   ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นครั้งแรก ระหว่าง สสวท.กับภาคเอกชน ร่วมผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ชุดใหม่ ประกอบวิชา“วิทยาศาสตร์กับความงาม” ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ เมื่อ 21 ส.ค.56 ณ โรงแรม S31 กทม.
 
   “ปี พ.ศ. 2558 จะเป็นยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) การเคลื่อนย้ายเสรีของวิชาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ วิศวกร นักสำรวจ สถาปนิก แทพย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์ การจัดการการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสังคมยุคเออีซี ประกอบกับ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และต้องการกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิต และการบริการที่มีการแข่งขันสูง
 
   ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษาในปัจจุบัน ให้เป็นระบบสะเต็มศึกษา สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนา 1 ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ควรมีบทบาทเข้ามาร่วมจัดสะเต็มศึกษา เพราะหน่วยงานเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ สายอาชีวะ และอุดมศึกษาที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวการผลิต การแปรรูป และการขนส่งสินค้าจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการรักษาความมั่นคง
 
   ดังนั้น รัฐจึงควรออกมาตรการทางกฎหมาย ส่งเสริม หรือให้สิทธิประโยชน์ เพื่อชักนำให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนมีโอกาสมาช่วยแนะนำผู้เรียน และช่วยครูให้สามารถแนะนำผู้เรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหน่วยงาน และถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility; CSR)” ศ.เกียรติคุณมนตรี กล่าวในที่สุด
 
   หลักสูตรดังกล่าว เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มีการทดลองสอนจริงในโรงเรียน 5 แห่ง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2555 เพื่อศึกษา เก็บข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับความงามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2557 คาดว่า จะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่าร้อยละ 80 ได้ศึกษาวิชาดังกล่าว

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
10/07/13 20:17:08

 ประเทศไทยกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) : ฉบับสมบูรณ์

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Outstand/2013-07-05-cfdFull018.pdfอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
02/07/13 15:42:38

Thailand & PISA

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Outstand/2013-06-28-cfdEn011.pdfอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
27/06/13 15:29:39

"ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี"เป็นประธาน พิธีเลี้ยงส่งขุนพล อลป.วิชาการ

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนฑล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานพิธีเลี้ยงส่งคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) สนับสนุนโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เมื่อ 26 มิ.ย.56 ณ โรงแรมอโนมา กทม.

   "รู้สึกยินดีมากที่ได้รับทราบว่า มีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการนี้มากมายหลายหมื่นคน เพราะนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่สนใจเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก และขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้แทนประเทศไทยทั้ง 32 คน ที่มีความพร้อมทั้งความสามารถ ความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร จนได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ" ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี กล่าวในที่สุด.

ขอขอบคุณรูปและข้อมูลจาก @Ipst Thailandอ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ