สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > โปรดเกล้าฯ พล.ต.ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็น ที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย


โปรดเกล้าฯ พล.ต.ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็น ที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย

DS27342
DSA109
12/09/19 18:43:06

โปรดเกล้าฯ พล.ต.ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย

 

 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

---

   มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

   ๒๕๒. พลตรีลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕.

 ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
26/03/13 14:09:17

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ
 
   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
๔๗. พลโท ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ยกเว้นหมายเลข ๑๙๓ , ๑๙๕ ,๒๐๒ ,๒๐๘ และ ๒๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
26/03/13 14:00:05

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
---
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระเมษายน ๒๕๕๖ ใมห้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ต่อไปนี้
 
๖. พลโท ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็นพลเอก
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ยกเว้นหมายเลข ๑๕ ,๕๕ และ ๑๒๖ ตั้งแต่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 


อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ