สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA Board > รวบรวมครูเทพศิรินทร์ตั้งแต่อดีต


รวบรวมครูเทพศิรินทร์ตั้งแต่อดีต

DS16696
DSA98
12/03/27 22:53:33

ประวัติ ดร.บุญถิ่น อัตถากร
                                               นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่านที่ ๒

                                                                          

                                                                    

 

 

๑.ประวัติส่วนตัว 

 
วัน/เดือน/ปีเกิด  วันที่ ๒๑ เมษายน  พ.ศ.๒๔๕๗
 สถานที่เกิด  ณ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 บิดา มารดา   นายทองดี อัตถากร  นางแก้ว  อัตถากร
 ครอบครัว     สมรสกับ ม.ร.ว. พรรณเรือง (เกษมสันต์) อัตถากร มีบุตรธิดา๔ ท่าน
  ๑.ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร
  ๒.นางแพรวพรรณ สุนทรสารทูล (สมรสกับนาย ยุทธ สุนทรสารทูลมีบุตร ๓ ท่าน) 
  ๓.นาย ครรชิต อัตถากร (สมรสกับนางสาว วิบูลพร ศังขะฤกษ์ มีบุตร ๔ ท่าน)
  ๔.นาง นิตยา โตสงวน (สมรสกับนายประยูร โตสงวน มีบุตร ๒ ท่าน)
ถึงแก่อนิจกรรม   
   
๒.ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.๒๔๖๙   มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 พ.ศ.๒๔๗๒  สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดปทุมคงคา
  สอบได้ทุนเล่าเรียนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ
 พ.ศ.๒๔๗๒ กวดวิชาที่ Pitsea  Vicarage เข้าเรียนมัธยมศึกษาที่ Weymouth  College
  และเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ Brighton  Technical College  และสอบได้ Matriculation.
 พ.ศ.๒๔๗๕  เข้าศึกษาที่ London  University, Royal  College  of Science,  Imperial  College of
  Science&Technology.
 พ.ศ.๒๔๗๙ ปริญญาตรีทาง ฟิสิกส์ จาก Imperial College of Science And Technology 
  และ Associateship จาก Royal college Science จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
 พ.ศ.๒๕๐๔  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   
๓.ปริญญากิตติมศักดิ์  
 พ.ศ.๒๕๑๐  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.ศ.๒๕๑๒  การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
 พ.ศ.๒๕๒๙   ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์  Doctor of Laws มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
   
๔.ประวัติการทำงาน  
 ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙  เริ่มการเป็นข้าราชการวิสามัญ  โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
 พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๙๓  ข้าราชการกรมวิชาการ และกรมอาชีวศึกษา
 พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๕๐๐  หัวหน้ากองการต่างประเทศ(ชื่อเดิม) และผุ้อำนวยการกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ
 พ.ศ.๒๔๙๙ รักษาการอธิบดี กรมการฝึกหัดครู
 พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๑๓  อธิบดี กรมการฝึกหัดครู
 พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๑๗ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๕  ผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง

 

 

๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญเกียรติยศ

 

 

 

 พ.ศ. ๒๔๙๑             

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 พ.ศ.๒๔๙๓ เหรียญบรมราชาภิเษก ร.๙
 พ.ศ.๒๔๙๖ ต.ช.
 พ.ศ.๒๔๙๙  ท.ม. 
 พ.ศ.๒๕๐๔ ท.ช. 
 พ.ศ.๒๕๐๖ ร.จ.พ. 
 พ.ศ.๒๕๐๗ ป.ม. 
 พ.ศ.๒๕๐๙ ทุติยจุลจอมเกล้า
 พ.ศ.๒๕๑๐ ประถมมาภรณ์ช้างเผือก
 พ.ศ.๒๕๑๓  มหาวิชรมงกุฎ
 พ.ศ.๒๕๑๔ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

 

 

.ผลงานสำคัญด้านการศึกษา

        -ริเริ่มโครงการศึกษาก่อนวัยเรียนการศึกษา และฝึกหัดครู เด็กพิการ (หูหนวก)
        -ริเริ่มก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
        -การมีส่วน ริเริ่มก่อตั้ง สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ / ริเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
        -ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน ช่วยเหลือเด็กยากจน
        -การส่งเสริมพลศึกษา /การส่งเสริมสหกรณ์/การลูกเสือในสถานศึกษาฝึกหัดครู
        -เร่งรัดพัฒนางานด้านวิชาชีพของครู ทำให้อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยสูงขึ้นอย่างมาก
        -จัดให้มีโครงการอบรมครูประจำการภาคค่ำ และภาคฤดูร้อนขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูประจำการ จะได้ขยายวิทยาเขต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ออกไปต่างจังหวัดหลายแห่ง ซึ่งมีส่วนช่วยให้ครูประจำการในท้องถิ่นได้มีโอกาสพัฒนา ทักษะการสอนเพิ่มขึ้นโดยปฏิบัติงานสอนได้ตามปกติ
        -พัฒนาการศึกษาให้กระจายไปสู่ท้องถิ่นในชนบท ขยายกิจการฝึกหัดครูไปสู่ภูมิภาค ยกระดับโรงเรียนฝึกหัดครู ขึ้นเป็นวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
        -ผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งใหญ่ในการให้กำเนิด วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคามซึ่งพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามในปัจุบันนับตั้งแต่มีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคามเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑
        -เรียบเรียงตำรา ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาการอื่นๆไว้ประมาณ ๑๕๐ เล่ม
 
๗.งานพิเศษต่างประเทศ
 ๗.๑ กรรมการสถาบันการศึกษาระหว่างชาติ
        -ผู้อำนวยการโครงการสถาบันระหว่างชาติ ว่าด้วยการค้นคว้าเรื่องเด็ก (IICS)
        -ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
        -รองประธานสภาระหว่างชาติ ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการสอน(Internationnal Council on Education for Teaching) นครวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
        -กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO Institute for Education)  นครแฮมเบอร์กประเทศเยอรมัน
        -กรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) / มูลนิธิฟุลไบรท์
        -ทรัสตีสมาคมเกียรตินิยมอาชีวศึกษา (EPT) แห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย ฯลฯ
 ๗.๒ ผู้แทนการประชุมด้านการศึกษาระหว่างชาติ
        -หัวหน้าคณะผู้แทนในการประชุมว่าด้วยการศึกษาประชาชนครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่กรุงเจนีวา
        -หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมใหญ่ของ SEAMES  ครั้งที่ ๖ ณ กรุงไซ่ง่อน พ.ศ. ๒๕๑๔  ครั้งที่ ๗  ที่เวียงจันทร์ พ.ศ. ๑๕๐๕ และครั้งที่ ๘ ที่พนมเปญ พ.ศ. ๒๕๑๕
        -หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมว่าด้วยสถิติทางการศึกษา ที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๐๐
        -หัวหน้าควบคุม และรับผิดชอบในการจัดพิมพ์เอกสารลับ และอื่นๆในการประชุมซีโต้ ครั้งที่ ๑  ในกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๙๘
        -การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ  ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่กรุงเทพฯ  พ.ศ. ๒๔๙๔  และที่ญี่ปุ่น  พ.ศ. ๒๔๙๙
        -การประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาฯ  สหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๔๙๔, ๒๔๙๕, ๒๔๙๗ ที่ปารีส มิลวอคกี และมอนเตวีดิโอ
        -การประชุมคณะกรรมการบริหารของ UNICEF ที่นิวเยอร์ค  ที่  สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๕
        -การประชุมสภาระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการสอน (ICET) ที่สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๕
        -การประชุมสัมมนาประชากรศึกษา  ครั้งที่ ๓ ที่มลรัฐฮาวาย  พ.ศ. ๒๕๑๕
        -การประชุม African – Asian  Conference  ที่เกาะมอลตา  พ.ศ. ๒๕๑๖
 
 ๘งานพิเศษในประเทศ
         กรรมการด้านการศึกษาในประเทศ
         -ประธานคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา
         -ประธานกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
         -ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         -ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยการศึกษานักเรียนฝึกหัดครูในพระบรมราชูปถัมภ์(ช.ฝ.ค.)
         -รองประธานกรรมการ คัดเลือกนักเรียนไปศึกษาวิชาการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
         -รองประธานกรรมการ อำนวยความสะดวกและฝึกอบรมอาสาสมัครอเมริกัน
         -นายกสภา วิทยาลัยวิชาการศึกษา
         -กรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         -กรรมการสภา การศึกษาแห่งชาติ / พัฒนามหาวิทยาลัย / สภาลูกเสือแห่งชาติ
         -กรรมการ ดำเนินการจัดฉลองปีการศึกษาระหว่างชาติ
         -กรรมการ ดำเนินการสัมมนาการวางแผนการศึกษาระดับชาติ / วางแผนระดับกระทรวง / ประสานงานการผลิตครู
         -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการฝึกหัดครู
 
 ๙.รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ
 พ.ศ.๒๕๓๕ กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกย่องเป็น๑ใน๑๐ของบุคคลดีเด่นด้านการฝึกหัดครูไทย 
  (ประเภทผู้บริหารการฝึกหัดครูดีเด่น) ในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย
 พ.ศ.๒๕๓๕ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประกาศยกย่องเป็นบุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาสังคม
  ด้านการบริหารการศึกษา
  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ
   
 ๑๐.ตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๔ ๒๕๑๕
   
                                                                              ผู้เรียบเรียง   วรรณา  แกล้วกล้า
   
แหล่งที่มา :  ๑.  กระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครู. แนวคิดและผลงานศาสตราจารย์บุญถิ่น  อัตถากร. พิมพ์ครั้งที่๒.
    กรุงเทพฯ : ๒๕๓๕.
    ๒.  กระทรวงศึกษาธิการ. ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : ๒๕๓๕.
    ๓.  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๕. กรุงเทพฯ : วิทธิ์พัฒนา,
    ๒๕๓๗. 


ความคิดเห็นที่ 32


DS27342
DSA109
23/02/16 16:19:14

"โค้ชถวัลย์"ลัดฟ้า เยือนลีกผู้ดี

   เมื่อ 21 ก.พ.59 อ.ถวัลย์ เย็นยิ้ม (แถวหลังสุด/ที่ 3 จากซ้าย) อดีตครูพลศึกษา/กุนซือทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ เป็นผู้ฝึกสอน ร.ร.ลานสักวิทยา จ.อุทัยธานี สนับสนุนโดย หจก.โค้วโต๊ะฮุยมอเตอร์ (แชมป์ภาคกลาง) พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทัศนศึกษาโครงการ “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมเปี้ยน แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปีที่ 5”ระหว่าง 22 ก.พ.-1 มี.ค.59 ณ สโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สหราชอาณาจักร

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 31


DS27342
DSA109
02/12/15 17:10:26

"อ.เพลินใจ-อ.สายัณห์"ขึ้นชั้น ผู้อำนวยการฯป้ายแดง

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1(สพม.1) มีคำสั่งที่ 583/2558 เรื่อง "เปลี่ยนตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา" จำนวน 8 รายลงวันที่ 2 ธ.ค.58 พบรายชื่อครูเก่า ร.ร.เทพศิรินทร์ จำนวน 2 ท่านในลำดับที่ 5 และ 7 ได้แก่

- อ.สายัณห์ ต่ายหลี รองผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

- อ.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดบวรนิเวศ เป็นผู้อำนวยการ ร.ร.วัดบวรนิเวศ

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 30


DS27342
DSA109
05/11/15 17:53:00อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29


DS27342
DSA109
29/10/15 15:22:53

"อ.บัญชา"ร่วมพากย์ ศึกกำปั้นแห่งปี

   อ.บัญชา อ่อนวิมล อดีตครูพลศึกษา-กุนซือลูกหนัง ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่วมเป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดสดคู่มวยสุดมันส์ ออกอากาศวานนี้(28 ต.ค.58)
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28


DS27342
DSA109
24/09/15 20:17:34

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view1177p9.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 27


DS27342
DSA109
08/06/15 18:47:44

"ผอ.คงวุฒิ"กับพิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดี

http://www.moe.go.th/websm/2015/jun/185.htmlอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 26


DS27342
DSA109
02/03/15 14:30:00

"ร.ร.เทพศิรินทร์"เป็นเจ้าภาพ สวดศพ ผอ.สุทธิศักดิ์

http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000001049อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25


DS27342
DSA109
24/01/15 16:30:05

เยี่ยมไข้ อ.เกษมศรี

   วันนี้ (24 ม.ค.58) ภายหลังจากร่วมงานสังสรรค์ รับประทานอาหารกลางวันกับคณะนักเรียนเก่าฯ รุ่น 24-27(99) แล้ว คณะครูเก่าฯ หลายท่านได้สละเวลาช่วงบ่าย เดินทางเยี่ยมให้กำลังในและทักทาย อ.เกษมศรี กู้เกียรติ พักฟื้นการผ่าตัด ณ รพ.พระมงกุฎฯ กทม.

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24


DS27342
DSA109
20/01/15 18:38:11

16 มกราคม 2558 วันครู

http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=937อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23


DS27342
DSA109
12/01/15 17:22:02

คำขวัญวันครู ๒๕๕๘
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 22


DS27342
DSA109
17/12/14 18:39:57

อาลัย “ครูธชพงษ์”

  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อ.ธชพงษ์ (สมปอง-ชื่อเดิม) ศักดา อดีตครูวิทยาศาสตร์ ร.ร.เทพศิรินทร์ ฯลฯ พรุ่งนี้ (18 ธ.ค.57) เวลา 16:00 น. ณ วัดอนงคาราม ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี กทม.

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21


DS27342
DSA109
15/12/14 18:52:39

จาก คณุตม์ ศักดา รุ่น48-51(123)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20


DS27342
DSA109
11/12/14 18:35:13

http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000000972อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19


DS27342
DSA109
29/10/14 20:35:32

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ครบ 7 รอบ อาจารย์ชาลี ถาวรานุรักษ์

http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000000926อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18


DS27342
DSA109
03/09/14 10:07:58

   เมื่อ 28 ส.ค.57) ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์ จัดงานสังสรรค์กลางวันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 90 ปี 26 ก.ค.57 ของ"อาจารย์บรรณสาร คำทอน" อดีตครูวิชาภาษาไทย ร.ร.เทพศิรินทร ท่ามกลางคณะครู-นักเรียนเก่า ร่วมรื้อฟื้น รำลึกความหลัง

DSFC : รายงานอ้างอิงความคิดเห็น

[First] [prev] 1 2 3 4 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ