เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล หรือ พระองค์ชายใหญ่ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทศ.1489 เข้าเรียนปี2460 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


ศาสตราจารย์พิเศษพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทศ.1734 อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ศ.น.พ.กำจร พลางกูร ( พระอัพภันตราพาธพิศาล) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทุนเล่าเรียนหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ราชบัณทิต ศาสตราจารย์คนไทยคนแรก อธิการบดี(ผู้บัญชาการ) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์คนแรก นายกแพทยสมาคมแห่งกรุงสยาม


ศ.น.พ. ชัชวาลย์ โอสถานนท์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.2623 อธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์


มล.ชูชาติ กำภู วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทุนเล่าเรีนยหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สุดใจ เหล่าสุนทร (สุดใจ-เหล้าสุน) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.2398 เข้าเรียนปี 2465 รุ่น 2472 อธิการบดีวิทยาลัยการศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆคนแรก


รองอำมาตย์โทจรูญ สืบแสง วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ 2288 เข้าเรียนชั้นม.7 ปี2466 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์บุญรอด บิณฑสันต์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.2395 เข้าเรียนปี 2465 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๒๔๗๒รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคนแรกของประเทศไทย ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยาวนานถึง 20 ปี


ศาสตราจารย์จำรัส ฉายะพงษ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ทุนเล่าเรียนหลวง นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรกของม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี


สุทธิ จุณณานนท์ (พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.550 เข้าเรียนปี2455 นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 2455 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วิบูลย์ ธรรมบุตร (หลวงวิบูลย์วนกิจ) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
เข้าเรียนปี 2454 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ชมพู อรรถจินดา วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
รุ่น 2472นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ศาสตราจารย์พิเศษ บุญ อินทรัมพรรย์(ชื่อเดิม บุญช่วย) วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.1694เข้าเรียนปี 2467ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ก่อตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะประมง และเป็นคณบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดรวม 18 ปี


ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ. 2751เข้าเรียนปี 2467/2469 ปรมาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนาน ๒๐ ปี ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


พลเอก เสรี พุกกะมาน วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ.7781 เข้าเรียนปี2495 ผู้ก่อตั้งและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี
ท.ศ. 5825 เข้าเรียนปี2484 รุ่น 2488 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ท.ศ. เข้าเรียนปี องคมนตรี - ประธานคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษา - ประธานสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิต คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ บุญพฤกษ์ จาฏามระ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ท.ศ. 4778เข้าเรียนปี 2477นายกราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๒-๒๕๔๐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนไทยคนแรกที่ The Royal Society Chemistry ประเทศอังกฤษ เลือกตั้งให้ได้รับวุฒิ C. Chem., F.R.S.C., ๒๕๒๔


ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ผู้วางรากฐานการศึกษาทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ราชบัณทิตในสำนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรก เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์ ดร. ทองศุข พงศทัต วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ปรมาจารย์ด้านวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
คณบดีคนที่ ๓ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . รมช.มหาดไทย รองประธานสภานิติบัญญัติ.


ศาสตราจารย์ ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ผู้บุกเบิกการสอนวิชาจิตวิทยา ศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ปูชนียบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี


ศ.พิเศษ ปัตตพงษ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คนที่ ๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา คณบดีคณะวิศวฯจุฬาฯ ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเทพฯ


ศาสตรจารย์ ดร.กำธร สนิทวงศ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
จบปี ๒๔๘๒ ผู้วางรากฐานการศึกษาดนตรีสากลในอุดมศึกษา ศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนทุนรัฐบาลไทยคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนวิชาดนตรีที่ประเทศอังกฤษ


ศาสตราจารย์ ดร. เต็ม สมิตินันทน์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ท.ศ. 5148 เข้าเรียนปี 2479 ราชบัณทิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา: พฤกษศาสตร์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สกล พันธุ์ยิ้ม วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล


ศาสตราจารย์บุญยง นิโครธานนท์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
เข้าเรียนปี เข้าปี2468 ศาสตราจารย์คณะสถาปัตย์ฯจุฬาฯ สถาปนิก ผู้ออกแบบปกชื่นชุมนุมหลายปี ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ดิเรก ฤกษ์หร่าย ท.ศ. 8352 เข้าเรียนปี2499 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ศาสตราจารย์พลเอกประสิทธิ์ ใจชื่น วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทหาร ผู้ให้การสนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯอย่างต่อเนื่อง


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ศรีศักดิ์ จามรมาน วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
7184/2491 รุ่น 98-00 นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นายกก่อตั้งสาขาประเทศไทยของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ศาสตราจารย์ .ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ราชบัณทิต สาขาสัตววิทยา บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ศาสตรจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ทศ. ๒๕๐๒-๐๔นักวิชาการดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


รองศาสตราจารย์ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ศาสตราจารย์
ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สวทช.


หลวงจรัสการคุรุกรรม (จรัส บุญนาค) วงการศึกษา นักวิชาการ : ผู้ควรยกย่องอื่น
อาจารย์ใหญ่โรงเรียน เทพศิรินทร์ เมื่อ ๗ มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๙๐ -๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑/1ใน58 ผู้ก่อตั้งสมาคมนร.เก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์


นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล วงการศึกษา นักวิชาการ : ผู้ควรยกย่องอื่น
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ วงการศึกษา นักวิชาการ : ผู้ควรยกย่องอื่น
นักวิชาการด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธที่มีชื่อเสียง ผู้ช่วยรัฐมนตรี


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์