เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
บรมวงศานุวงศ์
รัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัคราชฑูต
ข้าราชการทหาร
วงการศึกษา นักวิชาการ
วงการแพทย์ กฎหมาย และวิชาชีพ
นักเขียนและสื่อมวลชน
วงการศิลปะและบันเทิง
ศิลปะการแสดง
วงการกีฬา
ภาคธุรกิจ
ภาคประชาชน
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
ท.ศ.8790 เข้าเรียนปี 2501 รุ่น 03_05 ปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอก โชติ หิรัณยัษฐิติ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารบก จเรทหารทั่วไป


พลเอก เจริญ พงษ์พานิช ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอก บุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารบก
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด.ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม


จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม


พลเรือตรีพระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา -ชื่อเดิม แต้ม จารุภา) ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
ท.ศ. 549 เข้าศึกษา 2452 ผู้บัญชาการทหารเรือ


พลเรือเอก อดุล ตุลยานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเรือเอกหม่อมราชวงศ์พันธุม ทวีวงศ์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเรือเอก โอภาส จามิกรณ์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด. เสนาธิการทหารเรือ


พลเรือเอก สถิรพันธ์ เกยานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ


พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ


พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ข้าราชการทหาร : ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารยศจอมพลหรือเทียบเท่า ทหารอากาศ
ท.ศ. ๒๕๐๗-๐๙ รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
เข้าเรียนปี 2474 รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธาน รัฐสภา


พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
สมุหราชองค์รักษ์


พลเอกประยูร สุคนธทรัพย์ ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ท.ศ. 1148 เข้าเรียนปี 2458 รองปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอก ศักดิ์ บุญทระกุล ชื่อเดิม บุญเสริม บุญทระกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
เทพศิรินทร์ รุ่น 2481 รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ


พลเอกจิตติ นาวีเสถียร ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
เข้าเรียนปี 2469 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย


พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพ บกช่อง 5


พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์ ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาคนแรก


นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
ท.ศ. 11167 เข้าเรียนปี2511 อดีตพระสวามีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดูแลมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อมาตยกุล ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
รองอธิบดีกรมตำรวจ


พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์ ข้าราชการทหาร : ผู้ควรยกย่องอื่น
หัวหน้านายตำรวจราชสำนัก


ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์