เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ มาทรงช่วยสอนวิชาภาษาเยอรมัน ในปี พ.ศ.๒๔๖๓
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
หลวงประดิษฐไพเราะ
เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีไทย ให้แก่วงดนตรีไทยของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อแรกเริ่มตั้งในปี พ.ศ.๒๔๖๖ ตามคำ เชิญของครูฟุ้ง ศรีวิจารณ์
หลวงสำเร็จวรรณกิจ
เป็นครูที่นักเรียนรักและเคารพมาก ท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วย ความเมตตาปราณี ไม่เคยใช้ไม้บรรทัดหรือไม่เรียวเฆี่ยนตีลูกศิษย์ เลย ท่านมีความสามารถในการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคำนวน ท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นานถึง ๒๐ปี คือ พ.ศ.๒๔๕๔ ถึง พ.ศ.๒๔๗๑ และ พ.ศ.๒๔๗๖ ถึง พ.ศ.๒๔๘๐
ขุนเลิศรักรุกรบ
ครูเลิศ รักรุกรบ มีจักษุพิการทั้งสองข้างแต่เยาว์วัย เนื่องเป็นไข้ทรพิษ ท่านผู้นี้มี ประสาทหูพิเศษ สามารถจดจำได้รวดเร็วและแม่นยำ ได้ตั้งโรงเรียนสอนดนตรี ไทยอยู่สนามน้ำจืด สอนดนตรีประเภท เครื่องสายไทย โดยเฉพาะขลุ่ย หีบเพลง ชัก ซอด้วง ซออู้ ไวโลอิน ขิม และโทน รำมะนา มีเพลงที่แม่นยำประมาณ ๑๐๐ เพลง ท่านมีความรู้ความชำนาญสูงประเภทเครื่องสาย
พระพิสัณห์พิทยาภูน
(โชติ ผลชีวิน)
เป็นอาจารย์สอนภาษาไทย และอาจารย์ผู้ปกครองของโรงเรียน เทพศิรินทร์มีความสามารถทางด้านการเขียนบทละครชวนหัว และกวีนิพนธ์ ผลงาของท่านทางด้านงานประพันธ์นั้น ทางสภา วัฒนธรรมแห่งชาติยกย่องว่าเป็นนักแต่งบทละคร และ กวีคน หนึ่งของเมืองไทย ท่านรับราชการเป็นครูเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ ถึง พ.ศ.๒๔๗๖
A . C . Churchill
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Keen
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๘ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑ ท่านปลูกฝังหลักประชาธิปไตยแบบอังกฤษให้แก่ นักเรียน จนนักเรียนหลายคนได้เป็นผู้ร่วมในการ เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕
ครูฟุ้ง ศรีวิจารณ์
ท่านนักเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นครูเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ผูกพันกับเทพศิรินทร์มาตลอด ๒๑ปี ท่านเป็น ผู้ที่ได้ดำ ริริเริ่มก่อตั้งวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ขึ้น จนวงดนตรี นี้ได้ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ท่านมีความก้าวหน้าในการงานราชการ ได้เป็นศึกษาธิการจังหวัด ๕ จังหวัด และ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา
ขุนจรรยาวิจารณ์
(อุ่น บูรณะบุตร)
ท่านมีใบหน้าและดวงตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส กอปรด้วยความเมตตากรุณา อยู่เนืองนิตย์ ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด นักเรียนเทพศิรินทร์รุ่น ก่อนๆ เรียกท่านว่า ครูอุ่น นอกจากจะทำหน้าที่สอนหนังสือเป็นประจำ แล้ว งานที่ดีเด่นของท่านคือ เป็นผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทั้งโรงเรียน และมีหน้าที่ฝึกซ้อมกีฬาให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะฟุตบอล ท่านสอนที่โรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๕ ถึง พ.ศ.๒๔๖๙
ขุนสุนทรภาษิต
(ถนอม เกยานนท์)
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่รักชีวิตครูมาก เมื่อเป็นนักเรียนมีความมานะพยายาม ฝึกฝนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย จนมีความสามารถในด้านการประพันธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ได้แต่งหนังสือแบบเรียนและกวีนิพนธ์ไว้อยู่ หลายเล่มให้เป็นประโยชน์สำหรับอนุชนรุ่นหลังท่านเป็นครูสอนภาษา ไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๓ ถึง พ.ศ.๒๔๖๘
ขุนจงจัดนิสัย
(สนิท ศตะกูรมะ)
ท่านเป็นศิษย์คนโปรดของพระยาอุปกิตศิลปสาร รับถ่ายทอดความรู้ทางวิชา ภาษาไทยมาสอยศิษย์รุ่นหลัง เป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางมีวิธีสอนที่ดีเลิศ เล่น กีฬาได้เก่ง ท่านสามารถสอนวิชาภาษาไทยที่นักเรียนเบื่อให้น่าสนใจและสนุก สนานกับการเรียน นอกจากนี้ท่านยังมีพรสวรรค์ในด้านการแสดง และมีเสียง ไพเราะ เป็นครูสอนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๕๗ ถึง ๒๔๖๖
อาจารย์ทอง เอกบุศย์
ท่านเป็นครูสอบวิชาพลศึกษาของโรงเรียน มีความสามารถด้านกีฬา โดยเฉพาะมวยสากลและยูโด ด้วยความสามารถของครูทองคนนี้ โรงเรียนได้รับถ้วยชนะเลิศมวยสากลหลายรุ่น นักเรียนเก่าสมัยนั้นจำ ครูทองกันได้ดี เพราะท่านเป็นทั้งครู ทั้งเพื่อน ทั้งพ่อที่คอยสอน ท่านสอนที่เทพศิรินทร์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๙ ถึง พ.ศ.๒๔๘๑ และได้ กลับมาสอนอีกระยะหนึ่งในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ถึง พ.ศ.๒๕๐๖
ขุนเชี่ยวพิทยาการ
(เชี่ยว เชี่ยวพิทยาการ)
ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักชีวิตอาชีพครูมาก เริ่มปฎิบัติงานเป็นนักเรียนสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๕ และ ๑๐เดือน ต่อมาก็ได้บรรจุเป็นครูที่นี่ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๗๘ ท่านมีความรู้ดีมาก ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ท่านเคยสอนวิชาภาษาไทยในชั้น ม. ๘ ให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเป็นเวลาถึง ๑๓ปี
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
ท่านเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ที่เรียนดีมาตลอด มีความกล้าและเสียสละ เพื่อส่วนรวม จนจบชั้นมัธยมปีที่๘ แผนกภาษาของโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ภายหลังเมื่อได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตแล้ว ได้รับการ บรรจุเป็นอาจารย์โท ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ และท่าน ได้สอนจนถึงปี พ.ศ.๒๔๘๔

ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์