เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สถานศึกษาของประชาชน พล.อ.ชาติ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สถานศึกษาของประชาชน
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ท.ศ.2463 อดีตนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่๕ ) ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้า น้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ทรงโปรดให้จัดตั้ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ตั้งอยู่เลข ที่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่วัดเทพศิรินทราวาส เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา เป็นโรงเรียนรัฐบาล ในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ( กระทรวงธรรมการ ใน สมัยนั้น) ภายใต้การจัดการของมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ ( เดช ฐานจาโร) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๒ แห่งวัดเทพศิรินทราวาส เป็นผู้อุปการะองค์แรก เริ่มตั้งมีนักเรียน๕๓คน อาจารย์ที่๑(อาจารย์ใหญ่) คือครูเปลี่ยน

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลว่า วันหน้าประเทศสยาม จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครอง ในระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข การเตรียมงานโดยเฉพาะทรัพ ยากรบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบใหม่ที่จะมีขึ้นนอกเหนือจากการปกครองแบบเดิม ประกอบกับการรุกรานจากชาติมหาอำนาจชาติต่างๆ ในทวีปเอเชีย หนทางหนึ่งในการที่จะรักษาเอกราช ก็คือการจัดการ ศึกษาให้กับกุลบุตร กุลธิดา ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับนานาอารยะประเทศ นอกจากนี้การผูกพันธ์ระหว่างบ้านกับ วัดที่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นที่สถานศึกษาควบคู่ไปกับการอบรม ทางด้าน ศีลธรรมจรรยา ในเขตวัดที่ตั้งอยู่ ซึ่งประเพณีต่างๆนั้นได้สืบทอดกันมาถึงจนปัจจุบันนี้ อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การ เวียนเทียนการอุปสมบท ในภาคฤดูร้อน ฯลฯ แต่เดิมการจัดการศึกษาดังกล่าวทำได้อย่างจำกัด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูง การขาดแคลนบุคลากร อาคารและสื่อการสอนต่างๆ ตลอดจนที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนก็ยังมีขีดจำกัดอยู่มากในเขต พระนคร

การที่พระองค์ มีสายพระเนตรที่ยาวไกล และพระอัฉริยะภาพในการกำหนดนโยบายการศึกษาของชาติ ให้เป็นระบบและ รูปธรรม ก็คือการจัดการศึกษาโดยให้วัดวาอารามต่างๆในเขตพีะนครได้มีส่วนร่วม ซึ่งก็เท่ากับเป็นการเปิดโครงการ ให้ กับทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสได้รับการศึกษา อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์จึงเป็นสถานศึกษาเก่าแก่ไม่น้อย กว่า ๑๐๘ปี ได้ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕ จนถึงสมันรัชกาลปัจจุบัน ศิษย์เก่า ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ หลายท่านได้ออกไปรับใช้สังคม ทั้งในภาคราชการ และภาคธุรกิจ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก มายในจำนวนนี้มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ(รัชกาลที่๘) ก็เป็นศิษย์เก่า ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน เช่น ฯพณฯ ตนกู อับดุลรามาน อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย พลอากาศเอกหะริน หงสกุล อดีตประธานรัฐสภา และพลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่ง ยังความปลื้มปิติยินดีให้แก่คณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นอย่างมาก ซึ่งกระผมเองในฐานะนักเรียนเก่า ก็มีความภูมิใจเช่นเดียวกันที่ได้ทำชื่อเสียง และเกียรติคุณแก่สถาบันศึกษาแห่งนี้

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ กระผมใคร่ขอเชิญชวนคณะครูอาจารย์ บรรดาคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระก่อกำเนิดของสถาบันศึกษาแห่งนี้ซึ่งจะมีอายุคบ ๙ รอบ ในวันที่ ๑๕มีนาคม ๒๕๓๖ นี้

อนึ่งกระผมได้ทราบข่าวจากทางโรงเรียนว่า ตึกนิภานภดล ที่พวกเราได้เคยศึกษามานั้นมีอายุถึง ๖๘ปี มีสภาพทรุดโทรมมาก สมควรแก่การปรับปรุงและซ่อมแซมให่คงสภาพดีตาม เดิมและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ปีเทพศิรินทร์ กระผมจึงใคร่ขอเชิญ ชวนคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่านได้ โปรดให้ความร่วมมือร่วมใจกันบูรณะ ซ่อมแซมตึกนิภานภดลแห่งนี้เพื่อจะเป็น เกียรติภูมิ และเอกลักษณ์ ให้คงอยู่คู่กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ แห่งนี้ตลอดไป
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์